9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 • Post category:ΝΕΑ

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 03 Αυγούστου 2022, με ώρα έναρξης
19:00΄, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, (Φ.Ε.Κ. 136/09-07-2022, τεύχος Α΄), και του αριθ. πρωτ.
46731/13-07-2022 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, τηρουμένων των μέτρων
προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, όπως αυτά προβλέπονται
στην αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 43107/23-07-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Φ.Ε.Κ.
3891/23-07-2022, τεύχος Β΄), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου 3 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους
  2022.
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου έτους 2022 του προϋπολογισμού
  του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2022.
 3. Αποδοχή ποσού 41.100,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση
  σχολικών κτιρίων και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 4. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο του
  αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος», της
  πράξης με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και
  συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €, αποδοχή των ειδικών
  όρων αυτής και εγγραφή της πράξης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ζηρού.
 5. Ανάκληση της αριθ. 252/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση
  παραχώρησης, κατά χρήση, του παλαιού Νερόμυλου και του περιβάλλοντα χώρου που
  βρίσκεται στην Παλαιά Φιλιππιάδα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιάς
  Φιλιππιάδας για τη δημιουργία αίθουσας κατηχητικού, εκδηλώσεων κλπ.
 6. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων
  και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
 7. Έγκριση κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διενέργεια της
  εμποροπανήγυρης Θεσπρωτικού, έτους 2022.
 8. Έγκριση κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διενέργεια της
  εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, έτους 2022.
 9. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτους
  2022.
 10. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
 11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 03/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
  «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ζηρού και καθορισμός
  ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων», λόγω ορισμού νέων
  Αντιδημάρχων.
 12. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση οδικής
  ασφάλειας στη Φιλιππιάδα».
 13. Ειδική αιτιολόγηση για την εκτέλεση έργων – εργασιών.
 14. Καθορισμός εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό
  πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2022.