11η τακτική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ζηρού,
 • Post category:ΝΕΑ

11η τακτική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Δήμου Ζηρού,

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2023, με ώρα έναρξης 20:00΄, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των αριθ.375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Συζήτηση – λήψη απόφασης για την κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας.
 2. Έγκριση σχεδίου 7 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2023.
 3. Κατανομή ποσού 39.530,00 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, (Γ΄ κατανομή έτους 2023).
 4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2022.
 5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2022.
 6. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2024.
 7. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού.
 8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
 9. Τροποποίηση της αριθ. 112/2022 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
  «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων»
 10. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.473,037 m 2 , η οποία βρίσκεται στη θέση «Παλιοχώρι» της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού, με οικόπεδο εμβαδού 790 m 2 , εντός οικισμού Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, ιδιοκτησίας του Έξαρχου Δημητρίου του Νικολάου.
 11. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.178,40 m 2 , η οποία βρίσκεται στη θέση «Λίμνη – Βρώμα» της Κοινότητας Ρωμιάς Δήμου Ζηρού με : α) Ένα αγροτεμάχιο εντός αναδασμού «Μπόιδα – Μαυρή» Κοινότητας Θεσπρωτικού, εμβαδού 2.459 m 2 , και β) Ένα αγροτεμάχιο εντός αναδασμού Κοινότητας Ρωμιάς, εμβαδού 2.309 m 2 , ιδιοκτησίας της Δρόσου Ειρήνης του Θεοδώρου.
 12. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.001,67 m 2 , η οποία βρίσκεται στη θέση «Τζέρα» της Κοινότητας Κρανέας Δήμου Ζηρού, με κάθετη ιδιοκτησία (τμήμα 1 εμβαδού 100,20 m 2 με ποσοστό 200/1000) σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 500,50 m εντός του οικισμού Τύργιας της Κοινότητας Κρανέας, ιδιοκτησίας του Λάμπρου Απόστολου του Κωνσταντίνου.
 13. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000,15 m 2 (2.878,43 m 2 και 1.121,72 m 2 ), η οποία βρίσκεται στη θέση «Τζέρα» της Κοινότητας Κρανέας Δήμου Ζηρού, με κάθετη ιδιοκτησία (τμήμα 2 εμβαδού 100,62 m 2 με ποσοστό 200/1000) σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 500,50 m 2 εντός του οικισμού Τύργιας της Κοινότητας Κρανέας, ιδιοκτησίας της Ζήκου Ειρήνης – Χρυσοβαλάντου του Απόστολου.
 14. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.001,25 m 2 , η οποία βρίσκεται στη θέση «Τζέρα» της Κοινότητας Κρανέας Δήμου Ζηρού, με κάθετη ιδιοκτησία (τμήμα 3 εμβαδού 100,08m 2 με ποσοστό 200/1000) σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 500,50 m 2 εντός του οικισμού Τύργιας της Κοινότητας Κρανέας, ιδιοκτησίας του Λάμπρου Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
 15. Έγκριση ανταλλαγής δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.100,00 m 2 , η οποία βρίσκεται στη θέση
  «Αβρός» της Κοινότητας Κρανέας Δήμου Ζηρού, με κάθετη ιδιοκτησία (τμήμα 4 εμβαδού 199,60
  m 2 με ποσοστό 400/1000) σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 500,50 m 2 εντός του οικισμού Τύργιας της
  Κοινότητας Κρανέας, ιδιοκτησίας της Τόλη Αρετής – Γεωργίας του Κωνσταντίνου.
 16. Εξέταση αιτήματος της Παπαπάνου Χρυσαυγής του Ευριπίδη για χορήγηση άδειας εισόδου –
  εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ» της
  Κοινότητας Κρανέας Δήμου Ζηρού.
 17. Εξέταση αιτήματος του Μάρη Χρήστου του Κωνσταντίνου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΑΜΠΑΡΙΑ – ΤΣΕΡΟΠΟΛΙΣ» της Κοινότητας Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού.
 18. Εξέταση αιτήματος του Μάρη Χρήστου του Κωνσταντίνου, νόμιμου εκπρόσωπου της ΜΑΡΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ο.Ε. για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΑΜΠΑΡΙΑ – ΤΣΕΡΟΠΟΛΙΣ» της Κοινότητας Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού.
 19. Εξέταση αιτήματος του Τόλη Θεόδωρου του Γεωργίου, νόμιμου εκπρόσωπου της ΤΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι.Κ.Ε. για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΔΕΜΕΝΟ» της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού.
 20. Εξέταση αιτήματος του Σολάκη Αντωνίου του Χρήστου, νόμιμου εκπρόσωπου της ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ Ι.Κ.Ε. για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «ΝΤΕΤΣΙΚΑ» της Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού.
 21. Εξέταση αιτήματος της Καλαμίδα Παρθενίτσας του Παναγιώτη, νόμιμου εκπρόσωπου της ΚΑΛΑΜΙΔΑ Μ.Ι.Κ.Ε. για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ] «ΤΖΟΥΜΑΡΙ» της Κοινότητας Γοργομύλου Δήμου Ζηρού.
 22. Εξέταση αιτήματος του Λιαπάτη Χρήστου του Λάμπρου, νόμιμου εκπρόσωπου της ΛΙΑΠΑΤΗΣ
  Μ.Ι.Κ.Ε. για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται
  στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» της Κοινότητας Ρωμιάς Δήμου Ζηρού.
 23. Εξέταση αιτήματος της Παπαγεωργίου Άννας του Βασιλείου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου που βρίσκεται στη θέση αναδασμός Τσαγκαροπούλου της Κοινότητας Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού.
 24. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση προβλημάτων όμβριων υδάτων».