1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού για το 2023
 • Post category:ΝΕΑ

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού για το 2023

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, με ώρα έναρξης
19:00΄, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022, (Φ.Ε.Κ. 136/09-07-2022, τεύχος Α΄), και του αριθ. πρωτ.
46731/13-07-2022 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, τηρουμένων των μέτρων
προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, όπως αυτά προβλέπονται
στην αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 75297/31-12-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Φ.Ε.Κ.
7005/31-12-2022, τεύχος Β΄), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2022 του προϋπολογισμού του
  Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2022.
 2. Αποδοχή ποσού 61.275,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις
  σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
  λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ΚΑΠ έτους 2023.
 3. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζηρού στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
  ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο.Τ.Α.
 5. Παροχή γνώμης για μείωση τιμών ζώνης της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ζηρού,
  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 41 του Νόμου 1249/1982 όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Νόμου 5000/2022.
 6. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού
  Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
  Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Α. Σ. Δ. Σ. Α. Π. Η.)
 7. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας Θωμάς Κιτσαντάς και ΣΙΑ Ο. Ε. για χορήγηση άδειας
  εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακή σύνδεση) ακινήτου της που βρίσκεται στη θέση
  «Γιαγκούλη» της κτηματικής περιφέρειας Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού.
 8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
 9. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο :
  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας».
 10. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο :
  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόϊδας – Μαυρής».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση
  οδών και κοινόχρηστων χώρων».

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης

 Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Δήμου στο  YouTube, στο
σύνδεσμο : https://www.youtube.com/channel/UCucx-eW2oLLCBo065FZa04w