Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 • Post category:ΝΕΑ

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, με ώρα έναρξης την
19 : 00΄, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το
τελευταίο τρίμηνο και με τηλεδιάσκεψη για όσους δεν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τεύχος Α΄, της
αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681/11-02-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Φ.Ε.Κ. 607/12-02-2022,
τεύχος Β΄, και των αριθ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/
24-09-2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για
συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την
  αριθ. 21/2022 απόφαση εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζηρού.
 2. Συζήτηση και διατύπωση θέσης σχετικά με τις μαθητικές καταλήψεις σε σχολικές μονάδες
  του Δήμου.
 3. Ανάκληση της αριθ. 07/2022 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
  που αφορούσε την εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση
  «Άγιος Χαράλαμπος» της Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού.
 4. Εξέταση αιτήματος των Παπαβασιλείου Απόστολου, Δημητρίου και Κωνσταντίνου για
  ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στην Κοινότητα
  Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού, με σκοπό την τακτοποίηση ορίων της ιδιοκτησίας τους.
 5. Έγκρισης της αριθ. 03/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ζηρού με τίτλο :
  «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αναπαύσεως και διαμόρφωση κοινόχρηστου
  δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων» στο Θεσπρωτικό.
 6. Αποδοχή ποσού 323.500,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών
  και λοιπών γενικών δαπανών ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
  και εγγραφή της χρηματοδότησης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022.
 7. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Σχέδια
  Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ. Φ. Η. Ο.)», συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 €.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης