Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδριάση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 • Post category:ΝΕΑ

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδριάση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022, με ώρα έναρξης
την 19 : 00΄, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το
τελευταίο τρίμηνο και με τηλεδιάσκεψη για όσους δεν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τεύχος Α΄, της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 3608/21-01-2022
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Φ.Ε.Κ. 155/21-01-2022, τεύχος Β΄, και των αριθ.
163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη
απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του
  φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου – δραστηριότητα
  «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 70,00 MW, στη θέση ‘’ΒΟΪΔΙ‘’ και των συνοδών έργων,
  στις Δ.Κ. Κρανέας και Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας
  Ηπείρου».
 2. Διατύπωση γνώμης για την εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση του έργου με τίτλο :
  «Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου στη θέση ‘’Άγιος Χαράλαμπος‘’ της
  Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού».
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου έτους 2021 του προϋπολογισμού
  του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2021.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2021 του προϋπολογισμού
  του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2021.
 5. Τροποποίηση – συμπλήρωση των αριθ. 219 και 247/2019 προηγούμενων αποφάσεων
  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων που
  δικαιούνται αποζημίωση για την συμμέτοχη τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού
  Συμβουλίου και προσδιορισμός του ποσού της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
  διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4483/2017».
 6. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
  στην Κοινότητα Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού.
 7. Ορισμός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στο
  Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων, Θεάτρων κλπ. για το
  έτος 2022.
 8. Συμμετοχή του Δήμου Ζηρού στο πρόγραμμα δακοκτονίας περιόδου 2022, της
  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας
  Πρέβεζας.
 9. Αποδοχή έργων, εργασιών και μελετών – γνωμοδότηση στα πλαίσια του
  προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών έτους 2022 της Διεύθυνσης Δασών
  Πρέβεζας που αφορούν το Δήμο Ζηρού.
 10. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο :
  «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας», συνολικού
  προϋπολογισμού 500.000,00 €.