Συνδριάζει με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού

Συνδριάζει με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού

                                


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  τη 
Τετάρτη  20  Μαρτίου  2019  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
 2. Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών.
 3. Αποδοχή  ποσού  44.470,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  έτους  2019.
 4. Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  στη  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού.
 5. Έγκριση  απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2018.
 6. Έγκριση  απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2018.
 7. Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας,  για  κάλυψη  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού.
 8. Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού  του  Δημολίτσα  Αλέξανδρου  του  Σταύρου,  φοιτητή  του  τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ. Ε.  του                    Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου.
 9. Αποδοχή  παραίτησης  του  κ.  Γιακουβάκη  Χαράλαμπου  από  εκκαθαριστής  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Φιλιππιάδας  ( Δ. Ε. Υ. Α. Φ. )  και  ορισμός  νέου  εκκαθαριστή.
 10. Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2019,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.
 11. Παράταση  λειτουργίας  Δομών  Παροχής  Βασικών  Αγαθών,  ΕΣΠΑ  2014 – 2020.
 12. Έγκριση  εκμίσθωσης  δημοτικών  ακινήτων.
 13. Έγκριση  επέκτασης  δημοτικού  φωτισμού.
 14. Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  στο  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »,  στον  άξονα  προτεραιότητας : « Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων »,  με  τίτλο : « Κατασκευή,  επισκευή  και  συντήρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων  των  Δήμων »,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  αθλητικών  υποδομών  Δήμου  Ζηρού ».
 15. Αποδοχή  ποσού  30.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευή – συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  αύλειων  χώρων  Δήμου  Ζηρού »  και  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2019  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.
 16. Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ »,  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΙV  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  οδοποιίας  εντός  του  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής  από  οικισμό  Τύρια  έως  Ρωμιά »,  συνολικού  προϋπολογισμού   867.980,96 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
 17. Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
 18. Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  παραγράφου  1  της  αριθ.  52/2018  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018 ».
 19. Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
 20. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                        « Αποκατάσταση  προβλημάτων  κοινόχρηστων  χώρων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας  και  οδών  στον  οικισμό  Ηλιοβουνίων ».
 21. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                        « Αντικατάσταση  τμήματος  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου ».
 22. Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  κοινόχρηστων  χώρων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας  και  οδών  στον  οικισμό  Ηλιοβουνίων ».
 23. Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  τμήματος  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου ».
 24. Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκλήθηκαν  από  θεομηνίες  στο  Δήμο             Ζηρού ».
 25. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τένις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας ».
 26. Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                            « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».